Vi kan brønn og vannpumpe – hytte, gård og hus

I Norge graves det i dag mest energibrønner. Dette er brønner som benytter grunnvann som konverteres til varme via en varmepumpe. Når det kommer til boring av vannbrønn, er dette er godt alternativ til vannforsyning. Plassering av brønnen er ikke tilfeldig, men en nøye faglig vurdering der man vektlegger blant annet helning på vannspeil, sikring mot forurensing og testing av vannkvalitet via vannprøver. Etter at dette arbeidet er ferdigstilt, gjøres selve arbeidet med å bore brønnen. Det vil deretter bli bestemt hva som er en hensiktsmessig vannpumpe. Hytte, hus, gård eller næringsbygg – vi vet hva vi skal se etter for å sikre deg det vannbehovet du har for ditt prosjekt.

Kunnskap og kompetanse

Østfold Brønnboring har godt over 40 års erfaring innen brønnboring. Vi har omfattende kunnskap om geologi og vann, og vet hva vi skal se etter når vi kommer på befaring. Vi er godt kjent i Østfold fylke, en viktig del av jobben vår er kunnskapen om området, bergarter og hvor det lønner seg å plassere en brønn. Vi tar oss av all logistikk, alt fra hvor i terrenget brønnen bør plasseres til hvilke hensyn som skal tas, området rundt og ikke minst hvilket utstyr som må benyttes, slik som vannpumpe. Hytte eller hus, gård eller andre eiendommer – noen ganger er grunnvann det eneste, men også det reneste alternativet. Kontakt oss for en hyggelig prat og mulig befaring av din eiendom.

Vannpumpe hytte

Grunnvannets kvaliteter og fordeler

Grunnvann, eller kildevann, har passert gjennom jord- og steinlag i mer enn flere tusen år før det trenger ned i berggrunnen. Dette gjør vannet til den reneste kilden for vann i naturen, og en ypperlig drikkevannskilde. Med en drikkevannsbrønn investerer du i en jobb som utføres en gang, med minimalt vedlikeholdsarbeid – sett at jobben er gjort skikkelig første gang. Grunnvann er dessuten en viktig ressurs for oppvarming og kjøling og sikrer minstevannføring i perioder med frost. Grunnvann strømmer fra høyere til lavere trykk i åpne hulrom i løsmasser og fjell. Merk samtidig at det ikke er alt av grunnvann som er egnet som drikkevannskilde.

OFTE STILTE SPØRSMÅL

Hva er forskjell på en energibrønn og en vannbrønn?

Det er mange likheter mellom en energibrønn og en vannbrønn. Begge typer brønn er en engangsinvestering, som skal bidra med henholdsvis vann og varme til hus, hytter og andre steder der grunnvann er det beste eller eneste alternativet. Når du borer en brønn, benytter du en vannpumpe til å hente opp vann fra grunnen. Mengden vann vil variere avhengig av forholdene i området. Med en vannbrønn er man opptatt av at brønnen er optimalt plassert på tomten, slik at overflatevann ikke når brønnvannet. Med en energibrønn kan man benytte en varmepumpe til å skape radiatorvarme, oppvarmet luft eller vannbåren varme fra en vannpumpe. Hytte eller hus vil være sikret effektiv, miljøvennlig oppvarming i lang tid fremover.

Hva er åpnede og lukkede systemer i en energibrønn?

Grunnvarme benyttes til å utnytte varmen som er lagret under bakken, i grunnvann, jord eller berg. Et lukket system er sirkulering av frostsikker veske, og brukes først og fremst i brønner i fjell. Varmepumpen benyttes for å benytte grunnvarmen til å varme opp vann og hus. Ved et åpent system er det slik at varmen hentes fra selve grunnvannet, der varmepumpen overfører og hever temperaturen til grunnvannet. Slik utnyttes energien på best mulig måte, alt etter forholdene der brønnen er.

Hvilke fordeler har en brønn og vannpumpe når det kommer til vannkvalitet?

Det er flere fordeler ved å velge vanntilførsel fra grunnvann via en brønn. Når du har egen brønn vil du ha stabil forsyning av vann, og du er ikke sårbar for eksterne endringer på vannforsyningen. En vannbrønn skal ikke være påvirket og forurenset av overflatevann – altså vann som ligger på overflaten av bakken og kan renne ned i vannkilder slik som brønner. I arbeidet som gjøres i forkant av å grave eller bore en brønn skal det gjøres undersøkelser som sørger for at det vil være godt tilsig av vann slik at reservoaret skal være tilstrekkelig – vinter og sommer. Faren for forurensing er også liten ved en godt planlagt og utført brønnboring. Østfold Brønnboring bistår med analyse for å undersøke om brønnvannet ditt er av god kvalitet, og bidrar gjennom service og vedlikehold for å sikre at kvaliteten holder seg slik i lang tid.

Hvem kan bore en brønn – hva er reglene?

Du velger selv hvem du ønsker å benytte deg av til brønnboring. Brønnboring etter drikkevann er ikke søknadspliktig, mens eventuelle overbygg og installasjoner til brønner kan være det. Det er derimot slik at enhver boring av brønn har rapporteringsplikt, altså er den ansvarlige bedriften pliktet til å rapportere til NGU. Dette er for å sikre at dersom det skulle skje noe feil ved brønnen senere, at vannkvaliteten forringes eller om det må foretas utbedringer. Informasjonen vil blant annet omfatte geologi, beliggenhet og utforming av brønnen. Fagfolk kan disse reglene, og vil ta seg av alt papirarbeid som del av jobben.