Boring av brønn som vann- eller energikilde

Grunnvann benyttes ofte som vannforsyning til hytter og spredt bosetning, og boring av en vannbrønn skal alltid startes med befaring og forundersøkelser. Det skal tas hensyn til plassering av brønnen, blant annet med tanke på helning på vannspeil, beskyttelse mot forurensning, vannbalanse og ikke minst best mulig vannkvalitet. Gravde brønner skal være veloverveide både med tanke på plassering og forventet vannmengde. Østfold Brønnboring sikrer deg en godt dokumentert jobb, med flere steg før kvaliteten på vannet fra brønnen kan godkjennes. Vi sørger for at hvert enkelt steg i prosessen gjennomføres på en nøyaktig måte som sikrer en god kvalitet.

Fjellbrønner og brønner i løsmasser

Det er mulig å bore brønn både i fjell og løsmasser. Grunnvannsbrønner som bores i løsmasser vil vanligvis gi de største vannmengdene, samtidig som de krever nøye forundersøkelser for å utforske hvordan vannopptaket vil påvirke omgivelsene. Borebrønner i fjell vil bestå av et fôringsrør, der løsmassene øverst gir beskyttelse mot forurensninger. Løsmasser gir normalt god beskyttelse mot forurensning. Det er gjerne slik at det er dyrere å bore i løsmasser en det er i fjell. Både gravde og borede brønner bør ha omtrent samme utforming over bakkenivå. Dette er for å hindre insekter og små dyr å trenge ned i brønnen, men også for å hindre overflatevann.

Brønn

Energibrønn for varmepumpe

Det blir stadig mer populært å hente energi til varmepumpen fra en bergbrønn. Grunnvarme, altså varme hentet fra grunnen, betyr at solenergi som er lagret i grunnen kan hentes ut når det blir kaldere og omgjøres til varme via en varmepumpe. Det er mulig å hente ut varme gjennom pumping av grunnvann – vannet samles i et åpent eller lukket system. En energibrønn er vedlikeholdsfri, og gir rimelig, miljøvennlig energi som kan benyttes som energikilde i flere år.

OFTE STILTE SPØRSMÅL

Hva er vanlige problemer som oppstår når man skal bore brønn?

Dårlig brønnutforming er den største grunnen til at vannet fra brønner ikke holder god nok kvalitet. Overflatevann er betegnelsen på vann som befinner seg over bakkenivå, slik som på et jorde, et våtmarksområde eller i en bekk. Kilden til overflatevann er nedbør. Dersom overflatevann ikke oppnår god nok rensing via løsmassene, og når brønnvannet, kan det gi dårlig kvalitet på drikkevannet. Det er derfor meget viktig å gjøre de nødvendige forundersøkelsene før man starter arbeidet med å grave eller bore en brønn. Plassering av brønnen er viktig – smeltevann og regn bør ikke samle seg rundt brønnen.

Hvilke regler gjelder for registrering av gravde og borede brønner?

Den som står ansvarlig som brønnborer er pliktet til å registrere brønnen i GRANADA, den nasjonale grunnvannsdatabasen. Som del av denne registreringen er man pliktet til å gi informasjon om hvordan brønnen er utformet. Her vil det være detaljer slik som brønndyp, beskrivelse av gjennomborede løsmasser, filternivå og lignende. Dette er viktig informasjon dersom det skulle oppstå problemer med brønnen, slik at disse kan utbedres. Alle grunnvannsundersøkelser som gjennomføres i forkant av brønnboring- og graving skal også sendes melding om til NGU.

Hvordan foregår planleggingen av boring av en brønn?

Der det skal bores en brønn, enten i stein eller løsmasser, ligger mye av jobben i forberedelsene. Plasserer man brønnen feil er det større sjanse for at vannkvaliteten forringes over tid, med endringer i været eller av andre årsaker. Brønnen skal alltid plasseres slik at den er oppstrøms eventuelle forurensningskilder. Samtidig skal geologi undersøkes, og det skal tas hensyn til hvordan utstyret og boringen vil kunne påvirke området. I tillegg til det rent praktiske skal det også gjøres en vurdering av grunnvannet, slik at det er reelle forventninger til både kvaliteten og mengden på vannet. Vi i Østfold Brønnboring vet hva vi skal se etter når vi skal gjøre en befaring, og sikrer brønner av høy vannkvalitet.