Vannbrønn

NY BRØNN TIL VANNFORSYNING

Boring av ny brønn starter bestandig med forundersøkelse og befaring. Resultatet fra dette bestemmer hvor den nye brønnen plasseres.

Det er selvsagt ønskelig å plassere brønnen slik at det er enkelt å innstallere pumpeanlegg og koble til nettet. Men det er andre momenter som må vektlegges før man bestemmer hvor det skal bores. Vannbalanse, helning på vannspeil, vannkvalitet og sikring mot forurensing er avgjørende.

Brønnens dybde og vanngiverevne bestemmer hva slags pumpetype, og utstyr for øvrig, som passer til brønnen. Derfor er det er først etter avsluttet boring at pumpestørrelse bør bestemmes. Når brønnen er ferdigboret, må den prøvepumpes i 5-6 uker. Da kan vi utføre en stigetest for å bestemme kapasiteten, og ta vannprøver for å sjekke kvaliteten. Hvis disse prøvene er i orden, innstalleres trykktank og nettet kobles til.

En brønn for vannforsyning bør være like godt dokumentert som ethvert annet produkt du kjøper. Vi registrerer all informasjon vi oppdager under boringen, så som vanninnslag, spesielt de første 30 meterne av brønnen. Sammen med stigetest og kjemiske og bakteriologiske vannanalyser, er dette en solid dokumentasjon på brønnens helsetilstand.

Denne dokumentasjonen er viktig hvis det oppstår problemer med brønnen, samtidig som det er et verdipapir hvis brønnen skulle bli skadet og må erstattes.

Vannbrønn

Befaring og forundersøkelse

Alle oppdrag bør startes med at borefirmaet foretar forundersøkelse og befaring.

Dette avklarer dine behov, og sikrer en god og riktig prosjektering. Helt avgjørende forutsetninger som geologi, vannbalanse og forurensingskilder i området vil da kartlegges. Befaringen vil også avklare hvordan boring og utstyr vil påvirke eiendommen. Dette reduserer faren for uforutsette problemer og kostnader og sikrer et vellykket resultat.

Befaringen og forundersøkelsen skal også avklare ansvarsdeling mellom kunde og borefirma.
Ved boring av brønn til vannforsyning, vil befaringen også angi hva som kan forventes av vannmengder og vannkvalitet.

Vanngaranti

I dagens marked er det vanlig at det blir gitt vanngaranti når det er snakk om vannforsyning til hus, hytter, gårdsbruk samt andre mindre vannforsyningsanlegg.

Det er viktig å være klar over at dette stort sett er en vannmengdegaranti og ikke en vannkvalitetsgaranti. Hvis du vurderer boring, er det viktig å være klar over at også grunnvann kan være uegnet. Befaringen i forkant av et pristilbud vil gjøre oss i stand til å vurdere hva du kan forvente av vannmengder, og hva som vil påvirke vannkvaliteten på eiendommen. Dette vil være nyttig for deg når du vurderer boring.

Norsk Standard

Det finnes en Norsk Standard for bergbrønner til vannforsyning og energi.

Den legger vekt på plassering og utforming av brønnene. Den har også som formål å gi klare ansvarsforhold og avtaler mellom borefirma og oppdragsgiver. Vurderer du boring av brønn til vann eller energi, bør du sørge for at elementene i Norsk Standard inngår i tilbudet. Standarden skal også bidra til en nasjonal oversikt over brønner for å sikre en god kommuneforvaltning av disse. Dette vil alle være tjent med – både brønnboringsfirmaene og forbrukerne.